Üyelik Sözleşmesi

Taraflar
İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Gençosman mah. Mehmetçik sok. No5, Güngören / İstanbul” adresinde mukim Reşat Türksoy (bundan böyle kısaca “ELİTPET" olarak anılacaktır) ile www.elitpet.net alan adlı internet sitesinde işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında sunulacak hizmetlerden faydalanma talebinde bulunan ve üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve www.elitpet.net alan adlı internet sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında akdedilmiştir.

Tanımlar
“Site”: www.elitpet.net alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ELİTPETin “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesini ifade eder.

“Kullanıcı”: “Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

“Üye”: İşbu “Üyelik Sözleşmesi” şartları uyarınca “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, “Hizmetler” ve uygulamalardan yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

"Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda "ELİTPET"e talepte bulunduğu, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebildiği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "Üye"ye özel internet sayfasını ifade eder.

“Hizmet/Hizmetler”: ile "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde tanımlı olan ve ELİTPET tarafından gerçekleştirilen uygulamaları ifade eder.

“İçerik”: “Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

“Kurumsal Üye”: “Site”ye ticari ve kişisel bilgilerinin vererek “Üye” olup ilanlarını yayınlatan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

“Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı
İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, ELİTPET’in yönettiği ve sahibi olduğu "Site"de sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “ELİTPET” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “ELİTPET” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”ler ile “Site”yi ziyaret eden kişilerin kuracakları iletişim ve ilişkiden dolayı ELİTPET’ın işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1 "ELİTPET"in Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. “ELİTPET, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri uyarınca üyelik talebinde bulunan kişilerin “Üye” olmalarını uygun bulması ve “Üye”nin “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan hükümleri kabul etmesi şartıyla, talepte bulunan kişinin “Üye” olarak kabulünü sağlayacaktır.  “Üye”, ELİTPET’e bildirdiği bilgileri eksiksiz şekilde doğru olarak beyan ettiğinin ve kendisine ait olmadığının tespiti ELİTPET’in üyelik başvurusunu kabul etmeme veya üyeliği iptal etme hakkı olduğunu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. “ELİTPET", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde ve “Site”de belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.

4.1.3. “ELİTPET”, üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren “Üye”ler ile işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ilgili “Site”de açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan “Üye”lerin üyeliklerini hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca ELİTPET, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

4.1.4. “ELİTPET” sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri sürekli veya geçici olarak durdurabilme, “Üye” de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ELİTPET, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, ELİTPET'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ELİTPET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde doğrudan ELİTPET tarafından yapılabilir. ELİTPET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin “Üye” tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Üye”ye aittir.

4.1.5. “ELİTPET”, “Site” üzerinden, ELİTPET’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler, “Üye” tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ELİTPET tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web siteleri veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Site” üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında ELİTPET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.1.6. "ELİTPET", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri, ilanları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "ELİTPET” bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

4.1.7. “ELİTPET”, “Site”de “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmekle yükümlü değildir.

4.1.8. “ELİTPET” “Site” ve/veya ELİTPET ile ilgili bilgilendirme amaçlı duyurular için “Üye”nin bildirdiği iletişim kanallarından dilediği gibi iletişime geçme hakkını haizdir. İşbu husus Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

4.1.9. “ELİTPET” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

 

4.2. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. “Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni kabul etmekle “Site"de ve işbu sözleşmede yer alan kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.2.2. “Üye”, ELİTPET tarafından “Site” üzerinden sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının İnternet Sitesi veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. “Üye”, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı ve “Site”yi kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.  

4.2.3. "Üye”, “ELİTPET”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “ELİTPET”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.2.4. “Üye” ELİTPET tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”ler sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “Üye”lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden “ELİTPET”in doğrudan veya dolaylı, hukuki, cezai, idari bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.5. “Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ELİTPET, “Üye” tarafından “ELİTPET”e iletilen veya “Site” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. “ELİTPET” işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte “Üye”ye rücu etme hakkına sahiptir.

4.2.6. “Üye”, “ELİTPET”in sunduğu “Hizmetler”den yararlanırken ve “Site”'yi kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Üye”, ELİTPET ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, “Site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ELİTPET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ELİTPET, “Üye”nin Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, aksi durumda ELİTPET’in “Üye”ye rücu hakkı saklıdır.

4.2.7. "Üye", "ELİTPET"in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.2.8. “ELİTPET”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Site” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “ELİTPET” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "ELİTPET”in gerekli talep ve dava hakları saklıdır.

Fikri Mülkiyet Hakları
5.1. “Site”ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (“Site”de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran ŞİRKET'in mülkiyetindedir. Kullanıcı, “Site”de yer alan içerikleri indirmek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “Site”de sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ilkeleri ve kanunlarına aykırılık teşkil edecek olup, ilgili fiillerin gerçekleştirilmesi sonucunda fiili gerçekleştirenler, ortaya çıkacak hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

5.2."Üye"ler, "ELİTPET" hizmetlerini, bilgilerini ve "ELİTPET"in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "ELİTPET"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

Sözleşmenin Değiştirilmesi
"ELİTPET", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler
İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin akdedildiği tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve “ELİTPET”in kontrolleri dışında gelişen, hukuken mücbir sebep kabul edilen hallerde "ELİTPET" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "ELİTPET" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "ELİTPET”den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, salgın hastalık, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ELİTPET"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu durumun 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde, ELİTPET’ın, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tazminatsız şekilde feshetme hakkı vardır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mercii ve Delil Sözleşmesi
İşbu Üyelik Sözleşmesi Türk Hukukuna tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamındaki işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklarda “ELİTPET”e ait defter, kayıt, belge, bilgisayar, elektronik, sistem ve ses kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları ile elektronik posta yolu ile yapılan görüşmeler sırasında yetkili kişiler tarafından tutulan yazılı kayıtların muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"ELİTPET"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yürürlük
İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

Genel Hükümler
10.1 “Üye” Ek-1: Kullanım Koşulları, Ek-2: Gizlilik Politikası, “Site”de yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Site”de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

10.2. İşbu 10 (on) maddeden ve aşağıda belirtilen ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan eklerden ibaret Üyelik Sözleşmesi, “Üye’nin elektronik onay vermesi ile elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

Kullanım Koşulları 
Gizlilik Sözleşmesi